Το σημερινό δίκτυο ανέρχεται σε 2265 χλμ (γραμμές σε εκμετάλλευση), εκ των οποίων το 80% αφορά σε γραμμή κανονικού εύρους (1435 χιλιοστών), όπως έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.